Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van Ginkel Gevelstucwerk

RECHTSVORM: BV

1. DEFINITIES

  • Gebruiker algemene voorwaarden: Van Ginkel Gevelstucwerk

1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan Van Ginkel Gevelstucwerk een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Van Ginkel Gevelstucwerk uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, het in opdracht aannemen en uitvoeren van stukadoorswerkzaamheden en gevelisolatie t.b.v. buitenmuren, dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel bedrijven, particulieren en instellingen.

1.4 Opdrachten: opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden verstrekt.

1.5 Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Van Ginkel Gevelisolatie ter beschikking gestelde

en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Van Ginkel Gevelisolatie vervaardigde goederen waaronder ondermeer stukken en gegevensdragers.

1.6 Ingeval Van Ginkel Gevelisolatie als opdrachtgever optreedt, dienen al zijn leveranciers en/of onderaannemers de navolgende huisregels in acht te nemen:

Huisregels:

 • Indien er sprake is van onderaanneming door zogeheten ZZPā€™ers, dienen deze onderaannemers een geldige Verklaring van Arbeidsrelatie te overleggen, bij het ingebreke blijven hiervan kan niet tot betaling worden overgegaan.
 • Indien er sprake is van onderaanneming door onderaannemers die in het bezit zijn van personeel dienen deze onderaannemers hun G-rekening aan Van Ginkel Gevelisolatie kenbaar te maken en zal er betaling plaats vinden op basis van de wettelijke normen die gelden voor de wet ketenaansprakelijkheid.

 

Ā 2. ALGEMEEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Van Ginkel Gevelisolatie en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Van Ginkel Gevelisolatie, waarvan voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door Van Ginkel Gevelisolatie schriftelijk is bevestigd. Bedingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door Van Ginkel Gevelisolatie op te stellen opdrachtbevestiging.

2.2 Afspraken met personeel en/of derden die namens Van Ginkel Gevelisolatie werkzaamheden verrichten, binden Van Ginkel Gevelisolatie niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.

2.3 De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Van Ginkel Gevelisolatie, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

2.4 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan Ć©Ć©n opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigd.

2.5 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden Van Ginkel Gevelisolatie slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2.6 Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Van Ginkel Gevelisolatie een opdracht tot levering van diensten of aan de andere kant wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van ander aard met haar wenst te sluiten of sluit.

 

3. OFFERTES

3.1 Alle aanbiedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend.Van Ginkel Gevelisolatie is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

3.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door Van Ginkel Gevelisolatie gewerkte uren, evenals de daadwerkelijk door Van Ginkel Gevelisolatie gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

3.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3.4 Indien een opdracht uitblijft, behoudt Van Ginkel Gevelisolatie zich het recht voor het gemaakte ontwerp c.q. teken en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en dan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.

3.5 Alle door Van Ginkel Gevelisolatie opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.6 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden, zo zal Van Ginkel Gevelisolatie gerechtigd zijn om opgetreden verhoging van lonen, sociale lasten, werkgeverslasten, evenals verhogingen van andere tarieven, welke voor Van Ginkel Gevelisolatie kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

3.7 Indien de uitvoering van een opdracht, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan Van Ginkel Gevelisolatie wordt opgedragen, is opdrachtgever verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht dagen franco aan Van Ginkel Gevelisolatie terug te zenden, bij het in gebreke blijven hiervan heeft Van Ginkel Gevelisolatie het recht de gemaakte. Kosten volledig door te berekenen.

 

4. OPDRACHTEN

4.1 Een opdracht bindt opdrachtgever. Van Ginkel Gevelisolatie is pas gebonden aan een opdracht door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Van Ginkel Gevelisolatie kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Van Ginkel Gevelisolatie ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Van Ginkel Gevelisolatie zijn bevestigd.

4.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Van Ginkel Gevelisolatie alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.

4.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

4.5 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

4.6Ā  Van Ginkel Gevelisolatie behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

4.7 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door het door partijen nader te bepalen tijdstip.

4.8 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een overeenkomst aan te gaan met door of namens Van Ginkel Gevelisolatie bij opdrachtgever te werkgestelde of met door of namens Van Ginkel Gevelisolatie bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken derden. Dat op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van ā‚¬2000,00 (zegge: tweeduizend euro) voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.

4.9 Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of andere kosten, tengevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel in overeenstemming met de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie.

 

5. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is Van Ginkel Gevelisolatie, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of eigen opzet aan de zijde van Van Ginkel Gevelisolatie, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.

5.2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie, in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 10.

5.3 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Van Ginkel Gevelisolatie, tenzij door haar schuld veroorzaakt. Indien oponthoud of vertraging aantoonbaar aan opdrachtgever is te wijten, is Van Ginkel Gevelisolatie gerechtigd eventuele schade naar redelijkheid en billijkheid berekent, door te berekenen aan opdrachtgever.

5.4 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare daarvoor ingeplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Van Ginkel Gevelisolatie enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Van Ginkel Gevelisolatie bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Van Ginkel Gevelisolatie schriftelijk is bevestigd.

5.5 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Van Ginkel Gevelisolatie voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Van Ginkel Gevelisolatie het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Wat door opdrachtgever aan Van Ginkel Gevelisolatie verschuldigd is, wordt direct opeisbaar.

5.6 Van Ginkel Gevelisolatie is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, indien dat naar de mening van Van Ginkel Gevelisolatie een goede of efficiƫnte uitvoering van de opdracht bevordert.

5.7 Van Ginkel Gevelisolatie verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

5.8 Indien tijdens de uitvoering van een door Van Ginkel Gevelisolatie aangenomen opdracht blijkt, dat te gevolge van aan Van Ginkel Gevelisolatie onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Van Ginkel Gevelisolatie het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Van Ginkel Gevelisolatie reeds verrichte, maar van uiteindelijk van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

5.9 Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van Van Ginkel Gevelisolatie, nodig voor de uitvoering van de opdracht onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Van Ginkel Gevelisolatie het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5.10 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water kosteloos beschikbaar moeten stellen, evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen.

5.11 Wanneer een door Van Ginkel Gevelisolatie geleverd project door opdrachtgever juridisch en/of economisch in gebruik is genomen wordt dit project geacht te zijn opgeleverd.

5.12 Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien de opleverlijst is afgegeven en voor akkoord is ondertekend door opdrachtgever

5.13 Indien op detailtekeningen opmerkingen staan als maten in het werk te controleren of dergelijke, nemen wij aan dat deze maten door opdrachtgever zijn gecontroleerd en juist bevonden. Bovendien zal de opdrachtgever binnen acht dagen na het geven van de opdracht een leveringsschema verstrekken, aangevende op welke data de verschillende onderdelen moeten worden geleverd c.q. het moet worden aangevangen en opgeleverd.

 

6. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

6.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht Van Ginkel Gevelisolatie over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, evenals voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan Van Ginkel Gevelisolatie te voldoen.

6.2 De met Van Ginkel Gevelisolatie overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden, zoals wind en vorst, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Van Ginkel Gevelisolatie door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Van Ginkel Gevelisolatie van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht ofvergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

6.4 Ingeval van overmacht zal Van Ginkel Gevelisolatie daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat is opdrachtgever gerechtigd de desbetreffende opdracht te annuleren mits de opdrachtgever hiervan schriftelijk aan Van Ginkel Gevelisolatie kennis geeft. Onverminderd het recht van Van Ginkel GevelisolatieĀ  om binnen vier weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de desbetreffende opdrachtalsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Van Ginkel Gevelisolatie omgaand uitspraak doet of zij al dan niet van dit recht gebruik wenst te maken. Dit alles echter met de verplichting om aan Van Ginkel Gevelisolatie het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

 

Ā 7. KLACHTEN EN GARANTIE

7.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Van Ginkel Gevelisolatie is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Van Ginkel Gevelisolatie als bindend.

7.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

7.3 Opdrachtgever zal alle door Van Ginkel Gevelisolatie voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal, adresmateriaal, telefoonnummers en/of door Van Ginkel Gevelisolatie in de gelegenheid te stellen ter plaatse, of bij prospect of aan de andere kant benaderde adressen telefonisch een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

7.4 Indien Van Ginkel Gevelisolatie een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Van Ginkel Gevelisolatie de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.

7.5 Van Ginkel Gevelisolatie aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

7.6 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Van Ginkel Gevelisolatie niet, vooral zal Van Ginkel Gevelisolatie in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

7.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

7.8 Gebreken aan een kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.

7.9 Op geleverde goederen isĀ  Van Ginkel Gevelisolatie nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Van Ginkel Gevelisolatie verstrekte garantie. Alle andere garantiebepalingen zal Van Ginkel Gevelisolatie in haar offerte c.q. opdrachtbevestiging vermelden.

7.10 Van Ginkel Gevelisolatie is nimmer gehouden garantie te verstrekken op reparatie aan goederen welke door derden zijn aangebracht, geleverd en/of geplaatst, tenzij anders is overeengekomen.

7.11 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door Van Ginkel Gevelisolatie geleverde goederen en/of diensten zijn geen klachten mogelijk, anders dan bij directe levering.

7.12Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de garantie.

7.13 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbindingen van een overeenkomst kunnen vorderen.

7.14 Uitsluitingen van garanties

De garantie is niet van toepassing, indien er gebreken en/of schade ontstaat door:

 • onjuist onderhoud
 • onjuist gebruik
 • moedwillige nalatigheid
 • storm (= wind met grotere windsnelheid dan 20 m/sec.) brand, bliksem, overstromingen,
 • natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak.
 • abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve
 • atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliĆ«n.
 • zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water.
 • buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat.
 • gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1Van Ginkel Gevelisolatie draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen.

8.2In geval van aansprakelijkheid is Van Ginkel Gevelisolatie nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag (exclusief BTW) van de te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan. In geval Van Ginkel Gevelisolatie voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen ( bijvoorbeeld de WA-bedrijfspolis en/of Carpolis).

8.3 Opdrachtgever is gehouden Van Ginkel Gevelisolatie schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegenĀ  Van Ginkel Gevelisolatie instellen ter zake van schade ontstaan door of met deĀ  Van Ginkel Gevelisolatie geleverde diensten.

8.4Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

8.5Van Ginkel Gevelisolatie behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan Van Ginkel Gevelisolatie niet instaan.

8.6 Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is Van Ginkel Gevelisolatie niet aansprakelijk.

8.7 Adviezen worden door Van Ginkel Gevelisolatie naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeide uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

8.8.Evenmin aanvaardt Van Ginkel Gevelisolatie enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, evenals ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welk niet uitdrukkelijk aan Van Ginkel Gevelisolatie zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

8.9.In geen geval zal Van Ginkel Gevelisolatie verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade, ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen.

8.10 Van Ginkel Gevelisolatie is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliƫnt van opdrachtgever.

8.11.Indien Van Ginkel Gevelisolatie materieel of gereedschappen uitleent aan derden, aanvaardt Van Ginkel Gevelisolatie geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebruiker, aan wie het materieel en/of gereedschap is uitgeleend.

8.12 Van Ginkel Gevelisolatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wanden en/of plafonds die ongerechtigheden bevatten, welke een nadelige invloed kunnen hebben op het resultaat van de door Van Ginkel Gevelisolatie geleverde werkzaamheden.

8.13 Van Ginkel Gevelisolatie maakt naar redelijkheid schoon, maar kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele uitgebreide schoonmaakkosten.

8.14 Van Ginkel Gevelisolatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, indien er uitzetting, krimp en/of naadvorming optreedt veroorzaakt door te droge lucht en/of overdadige vochtigheid, bij het niet voldoende ventileren van de ruimte(n) waarin de werkzaamheden zijn verricht.

8.15 Van Ginkel Gevelisolatie dient in alle gevallen in staat te worden gesteld, klachten en/of claims afdoende op te lossen. Indien een locatie zodanig is opgeleverd, dat een klacht niet meer te constateren is, wordt deze klacht niet ontvankelijk verklaard.

 

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD/COPYRIGHT

9.1 Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Van Ginkel Gevelisolatie gesloten overeenkomsten is nagekomen:

 • De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;
 • De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Van Ginkel Gevelisolatie verrichte of te verrichten diensten;
 • Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).

9.2 Van Ginkel Gevelisolatie is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen tegen Van Ginkel Gevelisolatie niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van ā‚¬ 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat hij in gebreke blijft.

9.3 Het is Van Ginkel Gevelisolatie toegestaan fotoā€™s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze fotoā€™s te gebruiken voor promotionele doeleinden.

9.4 Van Ginkel Gevelisolatie behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

9.5 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

9.6 Ontwerpen, modellen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc. afkomstig van Van Ginkel Gevelisolatie of getoond op de website van Van Ginkel GevelisolatieĀ  worden en blijven zowel voor en/of tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Van Ginkel Gevelisolatie, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen etc, van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen, is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Van Ginkel Gevelisolatie voorbehouden.

 

10. BETALINGEN

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Van Ginkel Gevelisolatie daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. Van Ginkel Gevelisolatie is gerechtigd, ongeacht de overeengekomenbetalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum voor particulieren en binnen dertig dagen na factuurdatum voor bedrijven, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders overeengekomen.

10.3 Indien in een langere kredietgeving dan acht c.q. dertig dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

10.4 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Van Ginkel Gevelisolatie moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van ā‚¬ 125,00. (Zegge: honderdvijfentwintig euro).

10.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Van Ginkel Gevelisolatie doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Van Ginkel Gevelisolatie zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Van Ginkel Gevelisolatie cederen. Opdrachtgever verleent Van Ginkel Gevelisolatie reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

10.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft Van Ginkel Gevelisolatie het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Van Ginkel Gevelisolatie te bepalen. Gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet.

10.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.

10.8 Indien termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan veertien dagen waarop Van Ginkel Gevelisolatie de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft verstuurd, c.q. toegezonden. Indien de opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft, is Van Ginkel Gevelisolatie gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de Ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van Van Ginkel Gevelisolatie op vergoeding van kosten en schaden, volgens de punten 10.3 en 10.4 van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

 

11. AANVULLENDE VOORWAARDEN

11.1 De opdrachtgever verplicht zich het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking te stellen.

11.2 De opdrachtgever verplicht zich vrije toegang c.q. doorgang te verlenen ten behoeve van de te verrichte werkzaamheden. Tevens dient opdrachtgever zorg te dragen dat de Van Ginkel Gevelisolatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan schilderwerk kozijnen waarvan de verf loslaat bij het verwijderen van de beschermende tape welke wordt aangebracht t.b.v. van de te verrichte werkzaamheden.

11.4 Opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor een vlakke, droge en schone (vrij van kakementen los liggende delen) obstakelvrije ondergrond van de te beleggen ruimtes, tevens dienen de te behandelen ruimten leeg (vrij van meubilair) en schoon te worden aangeboden en dient de werktemperatuur minimaal 5Ā° Celsius te bedragen, bij het ingebreke blijven hiervan zullen door Van Ginkel Gevelisolatie meerkosten in rekening worden gebracht.

11.5 Ingeval Van Ginkel Gevelisolatie een opdracht krijgt voor het maken van een schaderapport en de opdracht daarna niet aan haar wordt verstrekt, is Van Ginkel Gevelisolatie gerechtigd 10% van het schadebedrag in rekening te brengen aan opdrachtgever.

11.6.Van Ginkel Gevelisolatie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verstopping van het riool c.q. afvoer kanalen.

11.7 Indiende ruimte(n) naar de mening van Van Ginkel Gevelisolatie te veel vocht bevat(ten) is Van Ginkel Gevelisolatie gemachtigd het werk op te schorten, zonder dat opdrachtgever hieraan eventuele schadevergoedingen kan verbinden.

11.8 Van Ginkel Gevelisolatie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van de opdrachtgever van een niet aangepast materiaal en/of een niet aangepaste afwerking in het licht van een later gebruik of aanwending van het aangekochte materiaal. De opdrachtgever beslist volstrekt autonoom welk product en welke afwerking hij wenst zonder dat bij het niet gewenste resultaat van het eindproduct opdrachtgever Van Ginkel GevelisolatieĀ  aansprakelijk kan stellen.

11.9 Indien Van Ginkel Gevelisolatie werkzaamheden als onderaannemer uitvoert, dient opdrachtgever zorg te dragen voor afvalcontainers, welke geschikt zijn voor het scheiden van afval en/of restmateriaal. Particulieren dienen zelf zorg te dragen voor het afvoeren van restmaterialen, tenzij anders is overeengekomen.

11.10 Van Ginkel Gevelisolatie draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag dat in het desbetreffende geval door de Carpolis verzekering wordt uitgekeerd.

11.11 Een opdracht van welke aardt ook eindigt met de dood van de opdrachtnemer, alle uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen van opdrachtnemer komen bij de dood van opdrachtnemer te vervallen en zullen nimmer over gaan op de erfgenamen van opdrachtnemer.

11.12 Indien opdrachtgever een Carpolis voor een betreffend project afsluit, zal Van Ginkel Gevelisolatie automatisch meeverzekerd zijn en kan het eigen risico van de Carpolis niet op Van Ginkel Gevelisolatie verhaald worden.